Home/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 31 blog entries.

ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร เกี่ยวกับองค์คณะบุคคล เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [...]

เกี่ยวกับการกำหนดเลขที่หนังสือออก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อ การกำหนดเลขที่หนังสือราชการของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [...]

เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารส่วนงานภายใน

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖ [...]

เกี่ยวกับการวิจัยและการบริการวิชาการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [...]

เกี่ยวกับการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ตังบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [...]

เกี่ยวกับกองทุน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [...]

เกี่ยวกับการเงิน

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกอง [...]

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [...]

เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ [...]

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลาการประจำการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [...]

Go to Top