ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน พ.ศ.๒๕๔๘
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลาการประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วยการโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วยการโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การโอนผลการเรียนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จนักศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการกำกับการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง มาตรการการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลการเรียนและการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การขอเอกสารเพื่อใช้ประกอบการต่อ/ทำวีซ่า(Visa) และเวิร์คเพอร์มิท (Work permit) สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาต่างชาติ (ระดับปริญญาตรีและภาคปกติเท่านั้น) ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระบบบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการเก็บค่าบำรุงการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาเพื่อปวงชน โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงคณะในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๓๙
ข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วย วินัย ความประพฤติและการลงโทษนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ   พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล  พ.ศ.๒๕๕๐ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมผู้มีการศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬาเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาต่อ พ.ศ.๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการแต่งกายบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร