ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการส่วนงานที่มีฐานเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑