คณะ
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

 • (045)352000-29 ต่อ 1300

 • (045)355250

 • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 • (045)352000-29 ต่อ 4300

 • (045)352139

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • (045)352000-29 ต่อ 1500

 • (045)352078

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • (045)352000-29 ต่อ 4361

 • (045)352138

 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • (045)352000-29 ต่อ 3300

 • (045)352129

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • (045)352000-29 ต่อ 1700

 • (045)352108,(045)352109

สำนัก / สถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองบริหารงานบุคคล

กองพัฒนานักศึกษา

กองคลัง

กองสวัสดิการสิทธิประโยชน์และบริหารทรัพยากร

ศูนย์คอมพิวเตอร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริการวิชาการชุมชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานอื่น ๆ