คณะ
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ

 • (045)352000-29 ต่อ 1300

 • (045)355250

 • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 • (045)352000-29 ต่อ 4300

 • (045)474051

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • (045)352000-29 ต่อ 1500

 • (045)352078

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • (045)352000-29 ต่อ 4361

 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • (045)352000-29 ต่อ 3300

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • (045)352000-29 ต่อ 1700

 • (045)352000

สำนัก / สถาบัน

สำนักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

  • งานบริหารทั่วไป
  • งานวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
  • งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

กองบริหารบุคคล

  • งานบริหารทั่วไป
  • งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร
  • งานวินัยและนิติการ

กองพัฒนานักศึกษา

  • งานบริหารทั่วไป
  • งานกิจกรรนักศึกษา
  • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองคลัง

  • งานบริหารทั่วไป
  • งานกิจกรรนักศึกษา
  • งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองสวัสดิการ

  • งานบริหารทั่วไป
  • งานบริการและสวัสดิการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

  • งานบริหารทั่วไป
  • งานบริการเทคนิค เครือข่ายและซอฟตแวร์
  • งานบริการสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • งานบริหารทั่วไป
 • งานหอสมุด
 • งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • งานเทคโนโลยีการศึกษา

สำนักบริการวิชาการชุมชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

สำนักงานตรวจสอบภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันการศึกษานานาชาติ 

 • ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา
 • สำนักงานเลขาธิการสภาเยาวชนมหาวิทยาลัยแห่งอาเซียน (AUYC)

หน่วยงานอื่น ๆ