ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนคณะครุศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะสาธารณะสุขศาสตร์ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ลงวันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการชดใช้ทุนของบุคลากรผู้ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลาศึกษาต่อของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงาน หรือ การไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒