ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓