กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานระดับกองในสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งคณะสาธารณะสุขศาสตร์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับคณาจารย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษผู้บรรยายพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการบริหารโครงการ ศูนย์ สถาบัน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗