ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการคุ้มครองและให้การช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องแนวทางดำเนินงานการเข้าสู้ตำแหน่งวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ(เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคิดค่าภาระงานของอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑