Home/ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ

ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหาร [...]

เกี่ยวกับการกำหนดเลขที่หนังสือออก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อ การกำหนดเลขที่หนังสือราชการของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [...]

เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารส่วนงานภายใน

กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๖ [...]

เกี่ยวกับการวิจัยและการบริการวิชาการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [...]

เกี่ยวกับการให้ปริญญากิตติมศักดิ์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ตังบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพบัณฑิตกิตติมศักดิ์ [...]

เกี่ยวกับกองทุน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [...]

เกี่ยวกับการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๔ (ใบแนบเบิกบุตรข้าราชการ) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ [...]

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [...]

เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ [...]

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการโอนผลการเรียน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง [...]

Go to Top