• เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

  • (045) 352000 – 29

  • (045) 352129

  • info@ubru.ac.th