“มหาวิทยาลัยราชภัฏุบลราชธานี เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้แสดงความความดิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านระบบทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงอธิการบดีได้ทันที มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไปและรายงานผลให้ทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้
การกรอกข้อมูล
  1. ในช่องท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
  2. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับการ ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการเปิดเผย อาจไม่จำเป็นต้องกรอก ข้อมูลดังกล่าว
  3. หากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยัน ความจริง ถือว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อถือสูง
  4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

    รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี