ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ว่าด้วยการบริหารการเงินและพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และโครงการที่สามารถขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบเร่งด่วนลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการขอยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการงานวิจัยที่ได้รับทุนอุกหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาบริหารงานวิจัยของผู้วิจัยและแนวปฏิบัติต่อนักวิจัยในกรณีดำเนินการวิจัยไม่เป็นไปตามสัญญา ลงวันที่ ๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ข้อกำหนดการจ่ายค่าสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัยจากงบโครงการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจอ่านและพิจารณาคัดเลือกบทความและงานวิจัย ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗