ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นอาจารย์ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุการแต่งตั้งพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง อัตราร้อยละของฐานการคำนวณเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องอัตราร้อยละของผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างพนักงานตำแหน่งวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายวัน ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้วุฒิหรือขอเพิ่มวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานภาพพนักงานราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่เป็นบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ และสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือนการมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๕๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการบังคับบัญชาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒
คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒