มติสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ (๒๕ ธ.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ (๒๗ พ.ย. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ (๓๐ ต.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๕ ต.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (๒๕ ก.ย. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (๒๘ ส.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (๓๑ ก.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (๒๖ มิ.ย. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (๒๙ พ.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (๒๔ เม.ย. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (๒๗ มี.ค. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๒๘ ก.พ. ๖๓)

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๓๑ ม.ค. ๖๓)