• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการรับเงินลดหย่อนตามสิทธิ์ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๔